Logo

 

Author: Vrlika

Dana 12. studenog 2018. godine u postupku jednostavne nabave,evid.broj nabave: 20/18-JN za predmet nabave Usluga stručnog nadzora projekta Izgradnja poslovnog inkubatora u Radnoj zoni Kosore, Grad Vrlika (Trg fra Filipa Grabovca 6, 21236 Vrlika, Hrvatska, OIB: 64758262921) sklopio je ugovor s odabranim ponuditeljem, tvrtkom Građenica d.o.o....

Dana 19. rujna 2018. godine održan je 3. od ukupno 5. sastanaka projektnog tima u sklopu projekta KK.03.1.2.01.0053 Izgradnja poslovnog inkubatora u Radnoj zoni Kosore koji se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj (Poziva na dostavu projektnih prijedloga «KK.03.1.2.01 Razvoj poslovne infrastrukture»). Članove projektnog tima...

Nakon prethodno provedenog istraživanja tržišta u postupku nabave 06. Nabava promidžbenih materijala za izvođača projektne aktivnosti Promidžba i vidljivost (element projekta V) izabrana je tvrtka Centar za dizajn i promidžbu d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu. Budući da je cilj projekta omogućiti dostupnost poduzetničko poslovne infrastrukture...

OBAVIJEST Grad Vrlika., Trg fra Filipa Grabovca 6, 21236 Vrlika, Republika Hrvatska OIB: 64758262921, kao korisnik bespovratnih sredstava EU za projekt KK.03.1.2.01.0053 Izgradnja poslovnog inkubatora u Radnoj zoni Kosore za javni natječaj Evid. broja nabave: 1/18 – NMV , broj objave 2018/S 0F2-0018974 za predmet nabave...

Grad Vrlika., Trg fra Filipa Grabovca 6, 21236 Vrlika, Republika Hrvatska OIB: 64758262921, kao korisnik bespovratnih sredstava EU za projekt KK.03.1.2.01.0053 Izgradnja poslovnog inkubatora u Radnoj zoni Kosore za javni natječaj Evid. broja nabave: 1/18 – NMV , broj objave 2018/S 0F2-0018974 za predmet nabave...

Grad Vrlika (Trg Fra Filipa Grabovca 6, 21 236 Vrlika, Republika Hrvatska) kao Korisnik EU sredstava raspisao je dana 16.07.2018. godine javni natječaj Evid. broja nabave: 1/18 – NMV za predmet nabave „Izvođenje radova na izgradnji zgrade Poslovnog inkubatora u Radnoj zoni Kosore, KK.03.1.2.01.0053“ u...